Inleiding

Begin 2007 heeft Westendorps Belang het initiatief genomen voor het maken van een dorpsplan. Dit is gebeurd samen met de bewoners van Westendorp. In dit kader is een Dorpswerkgroep opgericht.

De Dorpswerkgroep bestond uit de volgende personen:
Barend Dirksen (voorzitter Dorpswerkgroep), Dirk Jan Mosselman, Ben Peppelman, Ans Bel, Dianne Beunk, Arjen Dijkstra, Richard Klein-Willink, Bennie Vreman en Edwin Vriezen (secretaris)

Namens het Westendorps Belang waren Wouter Rootmensen, die in een later stadium werd opgevolgd door Henk Beunk en Magda van Dalen vertegenwoordigd en namens de VKK Ruud Rüter en Geert Jan Oosterhuis.

13 februari 2008 is een startbijeenkomst gehouden. Op deze manier kreeg de Dorpswerkgroep een beeld van de wensen vanuit het dorp. Hoe de verhoudingen op die avond lagen is te lezen in de bijlage van dit document.

Op 2 september 2008 is er een toetsingsbijeenkomst geweest, waarbij de gemeente Oude IJsselstreek vertegenwoordigd was, evenals woningbouwcorporatie Wonion, het bestuur van de Wingerd en de eigenaar van “de Vos”.

Huidige situatie

Westendorp heeft een actief verenigingsleven. Veel verenigingen hebben hun eigen ruimtes waar zij verblijven. De meeste verenigingen in het dorp vinden onderdak bij ,,De Vos“, maar regelmatig moeten zij uitwijken naar andere locaties in de omgeving als er in ,,De Vos” op oefenavonden een bruiloft, partij, diner, feest, vergadering of andere commercieel interessantere gebeurtenissen zijn. Dit gebeurt herhaaldelijk en op ongewenste tijdstippen. Voorbeelden van Westendorpse verenigingen zijn de toneelvereniging, het zangkoor, de feestvereniging en de Westendorpse fanfare. Verder verkeert de schietbaan in deplorabele staat.
In ,,De Wingerd“ worden zondags kerkdiensten gehouden en een of twee keer per week zijn er aan de kerk gelieerde bijeenkomsten.
De sporthal is speciaal in gebruik bij verenigingen die zaalsporten of gymnastiek beoefenen.Deze sporthal is vastgebouwd aan de basisschool en heeft geen horecavoorzieningen.

Gewenste situatie

Tijdens de startbijeenkomst bleek dat, en dat was ook vooraf de verwachting, het onderwerp “Dorpshuis“ veruit de meeste aandacht van de aanwezigen had.

Dorpshuis, verenigingsgebouw, verenigingshuis, buurtschapshuis, gemeenschapshuis, cultuurhuis, kultuurhuus, clubgebouw, onderkomen verenigingen, en verenigings-accomodatie waren in hoofdzaak de kreten waarmee hetzelfde werd bedoeld en waarmee uitgedrukt werd dat er een grote behoefte bestaat aan een goed onderkomen voor allerlei soorten verenigingen. De Dorpswerkgroep geeft vooralsnog de voorkeur aan de benaming Kultuurhuus, omdat dit nagenoeg alle behoeften en gebruiksmogelijkheden in zich heeft en bij het aanvragen van subsidie de meeste kansen biedt.

Een dorpshuis zou in ieder geval aan de volgende zaken tegemoet moeten komen:
a . Onderkomen/oefenavonden/vergaderingen/ societeitsbijeenkomsten en godsdienst oefeningen van verenigingen
b. Dorpsbijeenkomsten/feesten zoals oranjefeest, koninginnedag, Sint Nicolaas.
c. Kinderdagverblijf.
d. Peuterspeelzaal.
f. Buitenschoolse opvang
g. Gezondheidscentrum, b.v. prikpost, kleuterbureau.
h. Overheidsdiensten zoals stembureau en bibliotheek
i. Schietbaan.

Aanbeveling vanuit de Dorpswerkgroep

Er zijn op dit moment nog diverse locaties en mogelijkheden in het dorp om binnen redelijke termijn een kulturhus te bouwen.
1. Samenwerking/verbouw van “De Vos “.
2. Samenwerking/verbouw van “De Wingerd “
3. Een combinatie met de sporthal.
4. Een combinatie met of overname van een school.
5. Nieuwbouw in plan “Lettink “of op het voetbalveld.

Op dit moment zijn er een aantal ontwikkelingen gaande in Westendorp, waardoor op zeer korte termijn dit project opgepakt moet worden. Deze ontwikkelingen hebben vooral te maken met de beschikbaarheid van gebouwen en mogelijke bouwlocaties. Als te lang gewacht wordt met het doorhakken van knopen rondom een Kultuurhuus zouden er mooie kansen verloren gaan.